இயற்கையே நமது ஆதாரம் – அதிகரிக்கும் வெப்பம்! தவிக்கும் பூமி!

இயற்கை 1

பூமி வெப்பமயமாதல் என்பது நச்சுக்கலந்த வாயுகளின் நிலை அதிகரிக்கும் பொது பூமி மீது ஏற்படும் வெப்பநிலை மாற்றமே பூமி வெப்பமயமாதல். காற்றில் கார்பன் டை ஆக்ஸைடு, மீதேன், நைட்ரஸ் ஆக்ஸைடு மற்றும் குளோரோஃபுளோரோ கார்பன் போன்ற வாயுகளின் அளவு அதிகரிக்கும் பொது அதுவே நச்சுக்கலந்த வாயுவாக மாறுகிறது.சூரியனிடமிருந்து வரும் கதிர்விச்சுயின் அளவை இது போன்ற நச்சுக்கலந்தா வாயுகள் தடுப்பதால் வெப்பம் அதிகரிக்கிறது.

உலகம் வெப்பமயமாதலின் சில முக்கியமான காரணங்கள், நம்மில் பல பேர் மின்பொருளில் குளோரோஃபுளோரோ கார்பனை அதிக அளவில் பயன்பாடுத்துவது. இந்த மாறின வாயுக்கள் வளிமண்டலத்தில் இருக்கும் ஒசோனை (O3) குறைக்கிறது. இதனால் சூரியனின் கதிர்வீச்சு காற்று பூமியை நேரடியா வந்து சேர்க்கிறது. அதைப்போல் வெளிபுறத்தில் எரிக்கப்படும் குப்பையில் இருந்து வெளிவரும் நச்சுக்கலந்த வாயு, வாகனத்தில் இருந்து வெளிவரும் வாயு மற்றும் தொழிற்சாலயில் இருந்து வெளிவரும் வாயு இவற்றினாலும் பூமியின் வெப்பம் அதிகரிக்கிறது.

தற்போது ஏற்படும் வானிலை மாற்றத்துக்கு முக்கியயமாக கராணம் உலகம் வெப்பமயமாதல். சமீபகாலமா நாம் பார்த்த இயற்க்கை அழிவுகள் சூறாவளி, வெள்ளம், பலத்த புயல் காற்று மற்றும் புயல் காற்று ஏற்படுவதற்கு முக்கியமான காரணம் இதுவே. பருவ காலம் மாறுபாடும் பொழுது, ஏரி மற்றம் குளங்களில் நீரின் அளவு குறைந்து காணப்படுவதால் நீர் நில வாழிகள் அழிந்து வருகிறது. ஒசோனின் வெப்பநிலையானது அதிக அளவில் அதிகரிப்பு மேலும் கடல் சார் நோய்கள் உண்டாகிறது.

Previous «
Next »

In&out Cinema is a Indian digital media company based in Chennai, Tamilnadu. Founded by Francis Markus.B in 2016. In&out Cinema Provides verity of news, videos, reviews, exclusive interviews. on cinema, politics, culture, business, tech. sports around the world in Indian regional language Tamil. We are available in Face Book, Twitter, Instagram, Youtube, Google +, Pinterest and other social media platform.
  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • youtube
  • instagram
  • pinterest
Inandoutcinema Scrolling cinema news